Theo chủ đề

Data Science 101

Giới thiệu về khoa học dữ liệu

Đọc thêm

Computer Vision

Thị giác máy tính

Đọc thêm

Natual Language Processing

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Đọc thêm

Machine Learning

Làm quen với Machine Learning

Đọc thêm

Giới thiệu về Machine Learning

Làm quen với các khái niệm cơ bản trong học máy

Đọc thêm

Machine Learning trung cấp

Nâng cao kỹ năng xây dựng mô hình học máy

Đọc thêm