Giới thiệu về Machine Learning

4 minute read

Thuật ngữ Machine Learning (ML) là một trong những thuật ngữ rất phổ biến trong những năm gần đây. Tuy nhiên đây là một khái niệm tương đối mơ hồ với nhiều n...